از زمان بهره برداری راه آهن تا سال ۱۳۲۵ محدوده اداره کل راه آهن جنوب از ایستگاه ازنا در لرستان تا ایستگاه بندر امام خميني(ره) و خرمشهر بوده است ، به علت مشکلات زيادي که در حد فاصل ايستگاه هاي دورود تا انديمشك وجود داشت از سـال ۱۳۲۵ محدوده ايستگاه دورود تا انديمشك از اداره كل راه آهـن جنوب جدا و تحت عنوان اداره كل راه آهن لرستان ايجاد گرديد ، با توجه به اينكه اين خط ازمنطقه لرستان عبور مي نمود آن را بنام اداره كل راه آهـن لرستان نامگذاري وليكن با توجه به اينكه مركز اين اداره كل در انديمشك واقع گرديده بود لذا به كرات مورد اعتراض نمايندگان مردم شريف استان لرستان درمجلس شوراي اسلامي واقع گرديد و به منظور رفع مشكل درسال ۱۳۹۰ با ايجاد تغييراتي در حوزه استحفاظي ادارات کل محـور جنوب ،اداره کل راه آهـن لرستان به مرکزیت دورود و اداره كل راه آهـن زاگرس به مركزیت انديمشك تفكيك گرديد .

اداره کل راه آهن جنوب درحال حاضر دارای سه محور به شرح ذیل مي باشد :

۱- محور اهواز – اندیمشک ( تا ایستگاه هفت تپه )

۲- محور اهواز – بندر امام خمینی (ره) – ماهشهر

۳- محور اهواز – خرمشهر – شلمچه

این اداره کل جمعا دارای ۱۸ ایستگاه  و طول خطوط اصلی موجود ۳۹۳ کيلومترو طول خطوط فرعي ( مانوري و صنعتي – تجاری ) حدود ۱۸۰ کیلومتر می باشد . شبکه ریلی استان خوزستان از نظر طول خـط اصـلي در کشـور رتبه هشتم را از بين مناطق ۱۹گانه راه آهـن دارا بوده و جمعاً حـدود ۶٪ درصـد طول شبـکه ریلی کشـور را تشكيل مي دهد .